Hundstallet Väst – Detta har hänt

Nu när bygget av Hundstallet Väst ska påbörjas vill vi såklart att ni ska få vara med på hela resan. Här kommer en uppdatering av vad som tidigare har skett. Ovan ser ni marken där Hundstallet Väst kommer att byggas. Fotot är taget av Bengt Ahlqvist.

Det ligger mycket jobb bakom detta framtida hundstall. Här kommer några milstolpar.

2019

  • Hundstallet köper mark i Bälinge- Nygård som ligger alldeles norr om centrala Alingsås.
  • Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB tar fram skisser på det nya Hundstallet Väst. Detta med utformning av byggnaden och placeringen på tomten.

2020

  • Geotekniska undersökning genomförs på den del av marken som kommer att bebyggas. Ett byggarbete inleds alltid med en geoteknisk undersökning av platsen. Ofta vill man undersöka jordlagren och hur djupa de är. För att kunna bygga säkert och ekonomiskt behöver man förstå hur marken man ska bygga på ser ut och beter sig. Det gäller både under själva byggandet och när konstruktionen är färdig.
  • Arkitekt Bengt Ahlqvist tar fram bygglovsritningar.
  • Bygglovsansökan lämnas in till Alingsås kommun. I ansökan ingår bland annat konstruktionsritningar, fasad- och sektionsritningar, planritningar, karta, teknisk beskrivning, geoteknisk undersökning, bullerutredning, tillgänglighetsbeskrivning och anmälan om kontrollansvarig.
  • Bygglovet vinner laga kraft.
  • Upphandling av byggentreprenör startar. Arbetet pågår fortfarande med är i slutfasen.
  • Arkitekt Bengt Ahlqvist tar fram bygg- och systemhandlingar. Det är detaljerade dokument som styr byggandet såsom ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning.
  • Pumphuset som kommunen har byggt är färdigt. Det ska pumpa vårt avlopp till reningsverket.

Bild på pumphuset. Foto: Anders Olofsson

Uppdatering av bygget kommer.