Tekniskt samråd

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har hållit ett tekniskt samråd med Hundstallet, som här är byggherre. På samrådet gick man bland annat igenom hur bygget ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och alla handlingar i övrigt. Hundstallet representerades av vår byggprojektledare Anders Olofsson, Miola AB, som också är kontrollansvarig.

Det här är några av de frågor man diskuterade:

Arbetets planering och organisation

Under genomgången av kontrollplanen diskuterades byggherrens organisation avseende projektering och kontroll. Byggherren ska visa vem som kontrollerar vad.

Byggherrens kontrollplan

En kontrollplan innebär att man i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Det är alltså fråga om en slags riskbedömning.

Genomgång av tekniska VA-anslutningar

Inkommande vatten och spillvattnet ska anslutas till det kommunala systemet. Dagvatten ska omhändertas enligt lokala bestämmelser. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) på egna fastigheten ska eftersträvas.

Byggprodukter och farligt avfall

Man gick igenom hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter ska göras. Byggavfall omhändertas enligt Alingsås kommuns renhållningsstadga.

Behov av arbetsplatsbesök

Två till tre arbetsplatsbesök kommer att göras av byggnadsinspektör under arbetets gång.

Arbetsmiljöplan och arbetsmiljöansvarig

Byggherren ansvarar för att en arbetsmiljöplan kommer att finnas på arbetsplatsen och ska utse två byggarbetsmiljösamordnare.

Startbesked

Ett bygge som kräver bygglov får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att bygget kommer att uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vi har fått startbesked. Bygget kommer snart att påbörjas.

Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter.