Stadgar

Svenska hundskyddsföreningens stadgar som pdf (238kb) »

Stadgarna antogs första gången den 25 april 1908 och reviderades den 27 april 1927, 5 maj 1928, den 26 mars 1979, den 25 mars 1981, den 14 april 1983 och den 15 november 1997. Stadgarna har omarbetats och med nedan angivna lydelse fastställts den 10 oktober 2000. Vid årsmötet den 21 april 2010 ändrades syftesparagrafens första moments första rad till att omfatta hela Sverige. Ändringen fastställdes 13 april 2011. Vid årsmötet den 24 april 2012 namnändring av föreningen till Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen. Ändringen fastställdes 22 april 2013. Justering av § 1 i stadgarna – syftesparagrafen, där orden ”bland annat” strykes. Ändringen fastställdes 23 april 2014.

§ 1 Föreningens syfte

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen (SHF) är en ideell riksförening med säte i Stockholm.

Den har till uppgift
att verka för att tidsenliga och efter humanitära principer drivna hundstall finns i Sverige för omhändertagande och vård av vilsekomna och andra hundar som inlämnats av polisen och andra myndigheter.
att i samråd med övriga hund- och djurskyddsorganisationer och berörda myndigheter arbeta för hundens bästa och verka för ett effektivt hundskydd.

Hund till vilken föreningen fått äganderätt till, får överlåtas endast till fysisk eller juridisk person, som bedöms vara lämplig som hundägare och som försäkrar att hunden inte kommer att utsättas för djurförsök, hundhetsning eller annan för hunden skadlig verksamhet.

§ 2 Medlemskap, hedersledamot

Medlem blir var och en som är beredd att stödja föreningens verksamhet och följa dess stadgar och som erlägger årsavgift eller avgift för ständig medlem.

Till hedersledamot äger styrelsen utse person som i synnerligen hög grad främjat föreningens syften. Hedersledamot erlägger ingen avgift.

Medlem som motverkar föreningens syfte eller på annat sätt ådagalägger ett för SHF klandervärt beteende kan av styrelsen uteslutas från föreningen på viss tid eller för alltid. Sådant beslut fattas av styrelsen.

Medlem som anser sig utesluten på felaktiga grunder kan begära överprövning av det på nästkommande årsmötet. Sådan begäran skall göras senast sex veckor före årsmötet.

Fram till sådan prövning sker är medlemmen utesluten.

§ 3 Föreningsmöte

Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ, där alla närvarande medlemmar har rösträtt.

Årsmöte skall hållas i Stockholms län på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före april månads utgång. I övrigt hålls möte efter beslut av styrelsen eller då revisorerna så begär eller om minst 25 röstberättigade medlemmar skriftligen gör framställning därom till styrelsen. I de senare två fallen skall mötet avhållas inom fem veckor från det att framställningen inkommit till styrelsen beräknat från poststämpelns datum.

§ 4 Kallelse till föreningsmöte

Kallelse till föreningsmöte utsänds minst tre veckor i förväg. Av kallelsen skall framgå vilka ärenden som kommer att behandlas. I kallelse till årsmöte skall anges hur medlem skall förfara som önskar få sig tillsänt fullständig årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag samt eventuella motioner m.m.

§ 5 Röstningsförfarande

Vid föreningsmöte fattas beslut genom öppen omröstning. Som mötets beslut – med undantag för beslut angående stadgeändring eller föreningens upplösning – gäller den mening som de flesta närvarande röstberättigade medlemmar ansluter sig till.
Vid lika röstetal har föreningsordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Om någon så begär, skall val ske med sluten omröstning.

§ 6 Röstberättigad

Röstberättigad vid föreningsmöte är dels den som är ständig medlem, dels den som var medlem under föregående verksamhetsår samt har betalat medlemsavgift för innevarande år. Samma är förhållandet vad gäller möjligheten för minst 25 medlemmar att begära föreningsmöte enligt § 3 ovan.

§ 7 Årsmöte

Vid årsmöte skall – efter det att föreningsordföranden öppnat mötet – följande ärenden förekomma

1. Fråga huruvida årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
3. Val av sekreterare att föra protokoll vid årsmötet
4. Fastställande av dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkningen med föreslagna dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Fastställande av medlemsavgift och arvode till revisorerna
12. Orientering om verksamheten för tiden intill nästa årsmöte samt förslag från styrelsen och revisorerna.
13. Förslag från föreningsmedlem, vilket skriftligen inlämnats till styrelsen senast den 31 dec föregående år samt styrelsens yttrande däröver
14. Val av:
a/två styrelseledamöter (se § 17.)
b/ersättare för styrelseledamot som avgått före mandattidens utgång (se § 20.)
c/ordförande (se § 17.)
d/tre styrelsesuppleanter (se § 18.)
e/revisorer och revisorssuppleanter (se § 15.)
f/valberedning om tre personer och en suppleant. En av de tre förstnämnda skall väljas till sammankallande (se § 19)
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

8 Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av styrelsen. Den består av sex ledamöter. Föreningens ordförande är tillika ordförande i styrelsen.

§ 9 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst sex gånger årligen. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter och suppleanter har kallats, även om endast fem är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet ansluter sig till. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsemöte förs protokoll, som justeras senast vid nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden och minst två ledamöter för de löpande ärendena mellan styrelsemötena. AU:s beslut skall redovisas vid nästkommande styrelsemöte för styrelsens ställningstagande samt föras till protokollet.

§ 10 Personal

Styrelsen skall anställa verksamhetschef för skötseln av föreningens hundstall samt annan personal av föreningen anställd personal får ej vara styrelseledamot eller suppleant, ej heller revisor eller revisorssuppleant. Förtroendevald får endast anlitas för temporära betalda uppdrag efter revisorernas godkännande. Styrelsen utfärdar instruktioner för anställd personal och funktionärer.

§ 11 Verksamhetsår

Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december.

§ 12 Förvaltningen av förenings tillgångar

Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar på sådant sätt att fonderade medel om möjligt ej behöver tas i anspråk för löpande utgifter samt svarar för tillfredställande intern kontroll. Räkenskaper skall föras och handlingar arkiveras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Räkningar skall attesteras. Erhållna arv redovisas i verksamhetsberättelsen med givarens namn. Detsamma gäller donationsmedel i en utsträckning styrelsen beslutar, om givaren ej motsätter sig detta.. För föreningens åtaganden svaras endast dess tillgångar.

§ 13 Medlemsavgift

Avgift för ständig medlem samt årsavgift för nästkommande verksamhetsår bestäms vid årsmöte.

§ 14 Årsredovisning

Årsredovisning, som utgörs av verksamhetsberättelsen och bokslut över det gångna verksamhetsåret, upprättas av styrelsen och tillställs revisorerna senast sista februari.

§ 15 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer och två suppleanter för dessa; en av revisorerna och en av suppleanterna skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna har att senast tre veckor efter att de erhållit handlingar enligt § 15 lämna revisionsberättelse till styrelsen.

Till revisorerna utgår arvode, som bestäms av det årsmöte då revisorerna väljs.
Två revisorer och två revisorssuppleanter väljs vid varje årsmöte.

§ 16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger att utse tre styrelseledamöter eller funktionärer eller anställda som två tillsammans tecknar föreningens firma.

§ 17 Val

Årsmötet utser varje år två nya ledamöter i styrelsen för en tid av tre år räknat från årsmöte till årsmöte samt bland styrelseledamöterna ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser i omedelbar anslutning till årsmötet sekreterare och kassaförvaltare samt övriga funktionärer som styrelsen anser erfordras. Sekreterare må utses utom styrelsen.

Årsmötet utser tre styrelsesuppleanter för tiden fram till nästa årsmötet. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.
Till ledamot av styrelsen eller suppleant kan endast stämman välja medlem i SHF.

§ 18 Kompletteringsval

Om ordinarie styrelseledamot avgår innan mandattiden utgått, skall kompletteringsval skev vid nästkommande årsmöte för den återstående delen av mandatperioden.

§ 19 Valberedning

Val som skall förekomma på årsmötet enligt ovan förbereds av en valberedning om tre personer samt en suppleant. Årsmötet utser valberedning att förbereda valen vid nästkommande årsmöte samt sammankallande i valberedningen.
Högst en ledamot i valberedningen får tillhöra styrelsen.

§ 20 Stadgeändring. Föreningens upplösning

Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra med minst två månaders mellanrum, följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

För sådant beslut krävs att vid båda dessa möten minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade röstar härför.

§ 21 Föreningens tillgångar vid upplösning

I händelse av beslut om förenings upplösning skall samtidigt vid båda föreningsmötena bestämmas. till vilket/vilka djurskyddsbefrämjande ändamål föreningens tillgångar skall användas. .Sånt beslut fattas med enkel röstövervikt.

Åkeshovs Gårdsväg 10, 168 38 BROMMA. Telefon 08-20 38 48. Pg 90 05 57-0 www.hundstallet.se

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.