Stadgar

Svenska hundskyddsföreningens stadgar som pdf  »

Stadgarna antogs första gången den 25 april 1908 och har därefter reviderats ett antal gånger, senast 2019-04-23.

§ 1 Föreningens syfte

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen (SHF) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har till uppgift att:

 • Verka för att professionella hundstall finns i Sverige och som drivs i föreningens namn med metoder som styrs av hundarnas välfärd
 • Föreningen har till uppgift att omhänderta och vårda vilsekomna hundar och andra hundar som inlämnas av myndigheter
 • Omplacera hundar med stor omsorg så att en lämplig hundägare för hundens förutsättningar hittas

SHF:s vision är att ge hundar i hela landet, som är i behov av omvårdnad ett välkänt, professionellt ställe att komma till.

SHFs mål är:
att etablera hundstall i de kommuner där störst behov och förutsättningar finns
att bedriva ett aktivt insamlingsarbete för att långsiktigt säkerställa verksamheten

§ 2 Medlemskap

Medlem kan var och en bli som är beredd att stödja SHF:s verksamhet, följa föreningens stadgar samt betala årlig medlemsavgift eller avgift för ständig medlem.

Till hedersmedlem har styrelsen rätt att utse person som i synnerligen hög grad främjat SHF:s syften. Hedersmedlem betalar ingen avgift.

Medlem som motverkar SHF:s syften, mål eller på annat sätt har ett sådant klandervärt beteende som skadar SHF kan av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas från SHF på viss tid eller för alltid.

Medlem som anser sig utesluten på felaktiga grunder kan begära omprövning av beslutet på nästkommande årsmöte. Sådan begäran ska göras skriftligen till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Fram till dess att en omprövning sker är medlemmen utesluten.

§ 3 Årsmöte

Årsmötet är SHF:s högsta beslutande organ, där alla närvarande medlemmar har rösträtt, utom de undantag som finns angivet i § 6.

Årsmöte ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer, senast före april månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas;
om av årsmötet vald revisor så yrkar eller om minst 25 röstberättigade medlemmar så yrkar.

SHF:s styrelse kan kalla till ett extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns.

Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftlig och per post ställd till SHF:s styrelse. Den ska innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Vid extra årsmöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp.

Extra årsmöte ska hållas inom fem veckor från det att framställan kommit in till styrelsen, beräknad från poststämpelns datum.

§ 4 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte kan ske genom utlysning, antingen i SHF:s tidning, och/eller på dess webbplats eller genom personlig kallelse, per e-post eller brev, minst tre veckor i förväg, till de medlemmar som finns upptagna i senast tillgänglig medlemsförteckning. För kallelsen svarar styrelsen. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som kommer att behandlas.

Senast sju dagar före ordinarie årsmöte ska minst ett exemplar av följande handlingar finnas tillgänglig för medlem på föreningens webbplats eller annan plats om styrelsen så beslutar: årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt, om sådant finns, medlemsförslag på ledamöter i styrelsen eller revisor, inkomna motioner samt styrelsens förslag till beslut på motioner.

§ 5 Röstning

Vid årsmötet fattas beslut genom öppen omröstning. Som mötets beslut – med undantag för beslut angående stadgeändring eller SHF:s upplösning – gäller den mening som får flest röster.

Röstning vid personval ska ske med slutna röstsedlar om någon medlem så begär. I annat ärende än personval kan röstning med slutna röstsedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgör.

§ 6 Röstberättigad

Röstberättigad vid årsmöte eller extra årsmöte enligt § 3 är ständig medlem, hedersmedlem samt person som varit medlem under föregående verksamhetsår och har betalt medlemsavgift för innevarande år.

Medlem ska vara minst 16 år för att ha rösträtt. Anställd personal på SHF har inte rösträtt på årsmötet.

§ 7 Dagordning årsmöte

Vid årsmöte ska – efter det att SHF:s ordförande öppnat mötet – följande ärenden förekomma

 1. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare att föra protokoll vid årsmötet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorns berättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av uppkommen vinst eller förlust
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Orientering om verksamheten för tiden intill nästa årsmöte samt förslag från styrelsen
 13. Förslag från föreningsmedlem, vilket skriftligen inlämnats till styrelsen senast den 31 december föregående år, samt styrelsens yttrande
 14. Val av:
  1. Tre styrelseledamöter
  2. Ersättare för styrelseledamot som avgått före mandattidens utgång
  3. Ordförande
  4. Revisor
  5. Valberedning om tre personer samt utse en till sammankallande
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

8 Styrelsen

Moment 1     SHF:s verksamhet leds av styrelsen och av styrelsen utsedd verksamhetschef. Styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter.

Moment 2     Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller ersättare för denne, minst sex gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter har kallats och minst fem är närvarande, ordförande eller vice ordförande måste vara närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Varje styrelsemöte ska protokollföras.

Moment 3     Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott för att sköta de arbetsuppgifter som styrelsen angett. Arbetsutskottets beslut ska          redovisas på nästkommande styrelsemöte.

Moment 4     Styrelsen ska vid konstituerande styrelsemöte avhandla följande punkter

 • Val av vice ordförande och sekreterare
 • Beslut om arbetsutskott ska utses samt val av ledamöter
 • Utse firmatecknare och annan formalia
 • Beslut om SHF:s ledamöter att företräda föreningen vid eventuella dotterbolags bolagsstämmor samt förslag till styrelse
 • Fastställa styrelsens årsarbetsplan inklusive datum för styrelsemöten under tiden framtill nästa ordinarie årsmöte
 • Undertecknande av sekretessförbindelser

Moment 5     Styrelsens uppdrag är

 • Anställa och avsluta anställning av SHF:s verksamhetschef
 • Fastställa styrdokument och policies för verksamheten
 • Genomföra de uppdrag som årsmötet gett styrelsen
 • Förvalta SHF:s tillgångar och arkiv
 • Upprätta SHF:s årsredovisning
 • Årligen, senast den 15 mars, skicka SHF:s årsredovisning samt övriga underlag till SHF:s revisor
 • I övrigt sköta SHF:s angelägenheter i enlighet med stadgarna

Moment 6     För SHF:s åtagande svarar endast dess tillgångar

§ 9 Verksamhetsår

Verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december.

§ 10 Medlemsavgift

Avgift för ständig medlem samt årsavgift för nästkommande år beslutas vid årsmötet.

§ 11 Revisor

SHF:s årsredovisning med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning ska årligen granskas av årsmötet vald auktoriserad revisor eller revisionsbolag.

Revisorn ska senast tre veckor efter att ha fått handlingar enligt § 8 lämna revisionsberättelse som ska ingå i de handlingar som före ordinarie årsmöte ska finnas tillgänglig för medlemmarna enligt § 4.

§ 12 Val

Årsmötet utser varje år tre ledamöter i styrelsen för en tid av tre år räknat från årsmöte till årsmöte samt bland styrelsens samtliga valda ledamöter utse SHF:s ordförande för tiden fram till nästa årsmöte.

Till ledamot i styrelsen kan årsmötet endast välja medlem i SHF. Anställd person i SHF med dotterbolag kan inte väljas som ledamot i styrelsen.

Valbar person till styrelsen är person som föreslagits av valberedningen eller är nominerad av medlem senast tre veckor före årsmötet och finns angiven i de handlingar som minst en vecka före årsmötet finns tillgängliga för medlemmarna enligt § 4.

Om styrelseledamot avgår innan mandattidens utgång, ska kompletteringsval ske vid nästkommande årsmöte för den återstående delen av mandatperioden.

§ 13 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning om tre personer varav en är sammankallande för att förbereda valen vid nästkommande årsmöte. Mandatperioden är 1 år. Som ledamot i valberedningen kan inte medlem i SHF:s styrelse eller anställd i SHF med dotterbolag väljas.

Valberedning ska lämnat sitt förslag till ledamöter senast fem veckor före årsmötet till styrelsen som omedelbart ska göra förslaget tillgängligt för medlemmarna på SHF:s webbplats.

§ 14 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar eller om SHF:s upplösning ska fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut krävs att det stöds av tre fjärdedelar av de röstberättigade medlemmarna vid årsmötet.

§ 15 Upplösning av SHF

I händelse av beslut om SHF:s upplösning ska samtidigt vid båda årsmötena bestämmas till vilket/vilken djurskyddsbefrämjande ändamål SHF:s tillgångar ska användas. Sådant beslut kan fattas med enkel röstövervikt.

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.