Fakta om Hundstallet, hundarna och insamlingsarbetet

Till Dig som är medlem, givare, intresserad och engagerad i Hundstallets verksamhet för att hjälpa utsatta hundar till en andra chans.

I dagarna publiceras flera radioinslag om Hundstallet gjorda av P4 Sjuhärad. I publiceringarna har viktiga fakta om verksamheten utelämnats och redaktionen använder sig av sifferuppgifter som riskerar att ge en missvisande bild av Hundstallets verksamhet. Därför ger Hundstallet här en bredare bild av verksamheten, om kampen för att hjälpa allt fler hundar till en andra chans, och också om kostnader för verksamheten och insamlingsarbetet. Vi beskriver också, som vi har gjort flera gånger tidigare inför medlemmar, givare och andra intresserade, viktiga fakta kring bygget av anläggningen i Alingsås.  Och även att regelverken följs noggrant för att de insamlade medlen ska gå till ändamålet, i vårt fall för att hjälpa utsatta hundar, vårda, rehabilitera och hitta rätt hem till rätt hund för resten av livet.

Så många hundar tar Hundstallet emot

Den ideella organisationen Hundstallet tar i år emot fler hundar än någonsin tidigare i verksamhetens 114-åriga historia. I samband med pandemiåren 2020 och 2021 var dock antalet hundar som lämnades in till Hundstallet färre jämfört med åren dessförinnan. Det berodde i sin tur på att myndigheterna i samband med pandemirestriktionerna gjorde färre inspektioner och omhändertaganden av hundar. Och då Hundstallet till största delen tar emot hundar som lämnas in av länsstyrelser och polisen, så avspeglade sig det i statistiken över hur många hundar som lämnades in till föreningens anläggningar i Stockholm och Staffanstorp.

Nu är dock situationen den rakt motsatta, både när det gäller hundar som tas emot via myndigheterna samt ett kraftigt ökat antal förfrågningar från privatpersoner. Aldrig tidigare har så många hundar tagits emot av Hundstallet som hittills i år. Det har flera orsaker.

  • Antalet hundar som har lämnats in på Hundstallet och som kommer från myndigheterna har ökat kraftigt efter pandemin, då antalet djurskyddsrelaterade insatser har blivit betydligt fler. Hundstallet har även avtal med fler länsstyrelser i landet än tidigare.
  • Många privatpersoner har dessutom hört av sig och vill lämna in sina hundar. Skäl som ofta anges är att de skaffade hund under pandemin och nu inte längre kan arbeta via distans och därmed inte får livspusslet att gå ihop. Andra skäl som har blivit vanligare är att privatpersoner beskriver att de pga ökade levnadskostnader till följd av kriget i Ukraina gör att man inte längre har råd att ha kvar sin hund.
  • Hundstallet har öppnat sin tredje anläggning, i Alingsås. Den smygstartade i somras men invigdes i september och kunde då tas i full drift. Därmed ökade Hundstallet kraftigt sin kapacitet att ta emot utsatta hundar.

Fakta: Antal hundar som Hundstallet har tagit emot:

2018: 483

2019: 507

2020: 356

2021: 390

2022: Prognosen visar på ca 600 för helåret.

Under det tredje kvartalet i år tog Hundstallet emot sammanlagt 204 hundar, vilket kan jämföras med 82 hundar under motsvarande kvartal året innan.

I och med den nya anläggningen i Alingsås så räknar Hundstallet med att från nästa år kunna ta emot drygt 1000 utsatta hundar per år, vilket är en fördubbling av tidigare kapacitet.

Att hjälpa fler kostar mer

Då behovet av att hjälpa utsatta hundar har ökat kraftigt, och väntas fortsätta öka, har Hundstallets årsmöten ställt sig bakom ett beslut om att verksamheten behöver växa för att kunna hjälpa ännu fler hundar. För att det ska kunna bli verklighet så behöver fler stallplatser byggas och verksamheten anpassas för att ha tillräckligt mycket personal på plats för att kunna ta emot, vårda, rehabilitera och omplacera hundarna. Då Hundstallet är en ideell förening som inte får statliga bidrag, så behöver pengar samlas in kontinuerligt för att kunna hjälpa fler utsatta hundar. Det är exempelvis tack vare alla generösa givare som Hundstallet nu kan hjälpa dubbelt så många hundar som tidigare i och med att vi har öppnat vår tredje anläggning, i Alingsås.

Hundstallet har varit tydliga mot givare och medlemmar att ambitionen är att växa för att kunna hjälpa fler utsatta hundar, och flera insamlingar har särskilt riktats mot att bygga ett tredje hundstall.

Hundstallets verksamhet bygger på professionella hundskötare som tar ansvar för omhändertagande av utsatta hundar, utvärdering, omvårdnad, rehabilitering och ett ambitiöst arbete när det gäller omplacering, för att hitta rätt ägare till rätt hund. Det absoluta målet är att hitta rätt från början, så en ny omplacering inte behöver göras.

Hundarna får också veterinärvård, rätt kost utifrån sina behov, eventuell medicinering och en mängd promenader där varje hund får egna promenader ”på tu man hand/tass” med hundskötare.

Vissa hundar har levt under tuffa omständigheter och kan ha ett både fysiskt och mentalt ”bagage”, och då krävs mer omvårdnad, professionell hantering och träning av våra hundskötare. Det ställs också särskilt tuffa krav på omplaceringsprocessen för att exempelvis ”farliga” hundar inte ska omplaceras, och för att omplaceringen ska bli så säker och trygg som möjligt för både hunden och den nya ägaren/familjen.

Insamlade pengar går alltså direkt till att hjälpa utsatta hundar. Det handlar om kostnader för omvårdnad, eventuell veterinärvård, mediciner, uppvärmning av lokaler, kostnader för personal mm. Hundstallets verksamhet bygger främst på anställd personal med stöd av volontärer. På så sätt kan vi säkerställa att hundarna, genom professionella hundskötare, får rätt typ av hjälp. Hundstallet har också medarbetare anställda inom administration och det gäller personal som jobbar med exempelvis hantering av gåvor, testamenten, ekonomi, arbetsmiljö, insamling och kommunikation. Lönerna för personalen ligger sammantaget lite lägre än för många andra yrkesgrupper och branscher, men i ungefär samma nivåer som för andra ideella insamlingsorganisationer.

Mer om bygget i Alingsås

Att bygga ett hundstall kräver att man följer en mängd lagar och föreskrifter för att bygga en säker anläggning som tar maximal hänsyn till djurvälfärd, säkerhet och arbetsmiljökrav.

Fastigheten är tänkt att stå i många år och kostnaden skrivs generellt av på 50 år. Det innebär att när man tittar på Hundstallets resultaträkning för 2021 så kommer inte någon kostnad för byggandet att vara med (då de enligt redovisningslagen får börja skrivas av först när fastigheten är tagen i bruk). Samtidigt vill naturligtvis byggarna och den som säljer tomten ha pengarna direkt. Det gör att det som redovisas som vinst är en förutsättning för att kunna betala för byggnaden.

Projektet genomfördes genom ett upphandlingsförfarande med en mängd anbud och det mest kostnadseffektiva antogs. Projektet har genomförts på utsatt tid och till och med under budget.

Så tar Hundstallet ansvar

Det finns flera organisationer som gör fantastiska insatser genom att hjälpa utsatta hundar och omplacera dem till nya hem. När det gäller Hundstallet så är vi särskilt stolta över att vi finns med och tar ansvar under hela processen, från mottagande av utsatta hundar till omvårdnad, rehabilitering, mängder av promenader, träning, kärlek och mycket noggranna omplaceringsprocesser. Vi sätter också en ära i att leva efter vår devis ”En gång hundstallshund – alltid hundstallshund”. Det innebär att en hund som har varit hos oss tidigare alltid är välkommen tillbaka om något skulle hända.

Hundstallet är också engagerat i projektet ”Fri veterinärvård” för hundar där ägarna lever i ekonomisk utsatthet. Under året har Hundstallet också samlat in pengar till utsatta hundar i krigets Ukraina.

Mer om Hundstallets insamlingsarbete

Förra året fick Hundstallet in 62 miljoner kronor i gåvor och arv, och testamenten stod då för 19 miljoner kronor av gåvorna.

Hundstallets verksamhet granskas på samma sätt som andra ideella insamlingsorganisationer, både via revisorer och genom Svensk Insamlingskontroll. Den sistnämnda organisationen säkerställer att Hundstallet lever upp till de krav som ställs för att få ha ett så kallat 90-konto. I grund och botten handlar det om att genom kontroll och granskning säkerställa att minst 75 procent av de insamlade pengarna går till ändamålet.

Precis som andra insamlingsorganisationer jobbar Hundstallet med kommunikation med medlemmar, givare och andra intresserade, bland annat via hemsida, sociala medier, medlemstidning, insamlingsbrev, epost och telefonsamtal. Syftet är att informera om Hundstallets verksamhet, informera om viktiga hundskyddsfrågor, som exempelvis problem med smuggelhundar och rabieshotet och att samla in pengar för att säkerställa att verksamheten kan drivas långsiktigt och ansvarsfullt.

Förutom att alltid sätta hunden i första rummet så ska Hundstallet vara en ansvarfull och attraktiv arbetsgivare, som jobbar för att säkerställa att verksamheten kan drivas på ett professionellt sätt för att kunna ge varje hund som kommer till föreningen, en andra chans.

Här kan du läsa mer om Hundstallets verksamhet, årsredovisningar för de senaste åren och policyer som styr vår verksamhet.