Integritetspolicy


1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om rådande förordning: https://www.datainspektionen.se/

2. Personuppgiftsansvarig

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen 802001 – 4968 (Hundstallet), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du blir medlem i föreningen Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen.
  • När du skänker en gåva till Hundstallet i våra olika kanaler.
  • När du vill beställa material från Hundstallet.
  • När du lämnar intresse på en omplaceringshund från Hundstallet.
  • När du blir/är praktikant/volontär/jour- och helghem på Hundstallet.
  • När din hund sitter uppstallad på Hundstallet på uppdrag från polis- och länsstyrelse.
  • När du lämnar in en hund på Hundstallet för privat omplacering
  • När du köper hund av Hundstallet.
  • När du medverkar i Hundstallets externa ideella aktiviteter.
  • När du söker anställning och/eller blir anställd på Hundstallet.

4. Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till vår omplaceringsverksamhet, de ärenden som Hundstallet fått i uppdrag från polis- och länsstyrelse samt vår medlems- och givarservice/rekrytering.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Hundstallet lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande avtal, dels med samtycke och dels med Hundstallets berättigade intresse som rättslig grund.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

4.1 Personuppgifter gällande hundrelaterade ärenden

Omplacering
Hundstallet lagrar dina personuppgifter för att kunna hantera din koppling till verksamheten såsom kontakt vid intresse rörande hundar som är uppstallade på Hundstallet. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med intressent/referens/hundägare i olika sammanhang. Uppgifterna används även av föreningen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund.

Vid intresseanmälan på en omplaceringshund behandlar vi intressentens och dennes referensers personuppgifter för att kunna bedöma om denne är lämplig som köpare av en omplaceringshund från Hundstallet. Referensernas personuppgifter vi kommer att behandla är namn och telefonnummer. Dessa ska ha gett sitt samtycke till att Hundstallet behandlar dessa innan du skickar in din intresseanmälan. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via ett anmälningsformulär. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är det uppgifter som lagras. Personuppgifter lagras även i Hundstallets ägarregister när du köpt hund från oss. Personuppgifter på en intresseanmälan kan komma att sparas upp till tre månader.

Hittehundar och polisärenden
Hundstallet – Svenska hundskyddsföreningen arbetar på uppdrag av polis- och länsstyrelse. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med en hundägare i olika sammanhang rörande hundar som är, eller har varit uppstallade på Hundstallet.

4.2 Hundstallets hemsida

Användning av cookies på hundstallet.se
Hundstallet använder cookies när du besöker vår webbplats (https://www.hundstallet.se.) Syftet med dessa är att utröna om besökaren är en människa, och inte en robot samt att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. När du besöker hemsidan får du en förfrågan om samtycke till cookieanvändning. Om du tackar nej till cookies på www.hundstallet.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen. Om du önskar kan ditt samtycke till cookies dras tillbaka så att alla cookies som använts vid besök på hemsidan raderas från din dator.

Analysfunktion
Webbanalysverktyg används på www.hundstallet.se och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Remarketing
Vi använder remarketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av demografisk uppskattning på våra besökare. I samband med kampanjer kan vi använda remarketing för riktade annonser i sociala medier. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar:

www.google.com/settings/ads
tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.3 Medlem, givare- och insamling

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress. När du skänker en gåva kan vi också komma att behandla ditt personnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro

I samband med Hundstallets insamlingsarbete registreras vilka som vill/har skänkt en gåva, vill ha information från Hundstallet, beställa material eller vill stödja Hundstallets verksamhet ideellt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är det uppgifter som lagras i vårt medlems- och givarregister. I första hand hämtar Hundstallet in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via t.ex. en samarbetspartner. De uppgifter man själv lämnar sker oftast via ett anmälningsformulär.

Vi kan via adressföretag även samla in- och få tillgång till era personuppgifter ni lämnat till företagen. Har du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.  Via samarbetspartners utför vi även regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser i syfte att ha ett uppdaterat medlems- och givarregister. Där kan personuppgifter lagras i upp till 4 år. De personuppgifter Hundstallet inhämtar via samarbetspartners lagras endast i 3 månader.

Uppgifterna i vårt medlems-och givarregister kan komma att användas av föreningen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik, medlems- och värvning av givare och annat som kan vara i föreningens intresse. Dina personuppgifter används av Hundstallet för informations- och marknadsföringsändamål, såsom utskick av Hundstallsnytt och kampanjutskick, för uppföljning och utveckling av Hundstallets verksamhet och för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor du ger.

När det gäller behandling i marknadsföringssyfte är den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna förmedla information om vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet till att invända mot direktmarknadsföring, och behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte kommer då upphöra (Se avsnitt 9 om ” Rätten att göra invändningar mot behandling av data”).

I somliga fall kan även andra personuppgifter komma att användas av Hundstallet. Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb och i sociala medier kan särskilt samtycke begäras in av föreningen. Hundägarberättelser kan publiceras på föreningens webbplats eller i marknadsföringsmaterial.

4.4 Personal och ideellt arbete

När du söker lediga tjänster/vill bli praktikant/volontär/jour- och helghem använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. När en person ansöker om en ledig tjänst hos Hundstallet samlar vi även in information om sökandens meriter.

Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

Lediga tjänster

5. På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, volontärer m.fl. Varje register har sin särskilda behörighet, och åtkomst till din data ges endast till de som behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. I de fall vi använder 3:e partsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig reglerar vi detta i avtal med leverantören. Det är alltid Hundstallet som ansvarar för behandlingen. I de fall där vi avslutar 3:e partstjänsten, säkerställer vi att dina uppgifter raderas.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Hundstallets rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Om föreningen skulle vilja använda personuppgifter på annat sätt än det ursprungliga kommer de registrerade i så fall informeras om det.

7. Barns personuppgifter

Hundstallet samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Vi rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

8. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Hundstallet att publicera den uppdaterade policyn på https://www.hundstallet.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Hundstallet genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Hundstallet också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på hundstallet.se.

9. Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med information om vilka personuppgifter Hundstallet behandlar om dig. Önskemålet ska göras skriftligt med underskrift och innehålla uppgifter om namn och personnummer på den registrerade, och skickas till:

Hundstallet
Dataskyddsombud
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 BROMMA

Begäran besvaras inom en månad och registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Hundstallet (se avsnitt 10)

Rätt till radering: Personuppgifter som sparas är förklarat i avsnitt 4, men som registrerad har du rätt att få din data raderad såvida Hundstallets intresse inte väger tyngre än din önskan om radering. Rätten till radering sker om rätt förutsättningar finns, till exempel om behandlingen enbart grundar sig på samtycke och du återkallar detta, eller om behandlingen sker för marknadsföring och du motsätter dig detta. För mer information kontakta Hundstallet (se avsnitt 10).

Rätt till invändning: Data som behandlas med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot, och för fortsatt behandling måste Hundstallet visa att det finns intresse som väger tyngre. För mer information kontakta Hundstallet (se avsnitt 10)

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter i enstaka situationer, som t.ex. medan din rätt till rättelse, radering eller invändning behandlas. För mer information kontakta Hundstallet (se avsnitt 10)

Rätt till dataportabilitet: Personuppgifter och data du själv har lämnat till Hundstallet har du rätt att genom fullmakt få ut och använda på annat håll t.ex. hos en annan förening eller företag.

Detta gäller bara vid samtycke eller avtal, men du har inte rätt att flytta de uppgifter som behandlas på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot lagen bör du anmäla detta till Hundstallet snarast, se kontaktinformation i avsnitt 10.

10. Kontaktinformation till Hundstallet

Har du frågor om Hundstallets behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen
Dataskyddsombud
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 BROMMA

E-post:  info@hundstallet.se
Telefon: 010 – 175 32 00

Personuppgifterna (som ovan nämnt) kan komma att användas för direktmarknadsföring och information från Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlems- och givarservice på givarservice@hundstallet.se.

11. Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vi skyddar integriteten för alla registrerade. Det säkerhetsarbetet omfattar allt ifrån det fysiska skydd som behövs för våra lokaler och databaser till arbetet med att skydda din personliga data i alla processer och system där den hanteras.

Hundstallet har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Tack för din tid!

Stöd oss

Hundstallet är helt beroende av stöd från allmänheten. Alla gåvor till hundarna på Hundstallet gör skillnad - stora som små!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev samtycker du till att vi använder information om dig enligt vår integritetspolicy.