Hur blir en hund farlig?

Just nu pågår en debatt kring farliga hundar där en oro finns kring tillsynen av hundar och om gällande lagstiftning är tillräckligt för att skydda allmänheten mot incidenter med hund. Statskontoret har fått i uppgift att utvärdera berörda myndigheters hantering av den så kallade tillsynslagen, lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Flera av våra nordiska grannländer och länder ute i Europa har valt att införa rasförbud, där specifika hundraser eller hundtyper förbjuds helt eller föreläggs med restriktioner. Syftet med rasspecifik lagstiftning är att förebygga och skydda allmänheten från allvarliga hundattacker. Statistik och studier visar dock att rasförbud inte leder till en minskning av olyckor, det finns till och med exempel på länder där incidenter med hund ökat efter infört rasförbud. Flera länder har endera fått addera nya hundraser på förbudslistan i takt med att problemen flyttas, eller så har den rasspecifika lagstiftningen slopats helt. Gemensamt för alla länder med rasspecifik lagstiftning är dock att det skapats en mycket rättsosäker situation där hundar döms ut för att de har ett visst utseende – inte ett visst beteende eller vissa egenskaper.

Under årens lopp har många hundraser varit i fokus i diskussioner kring farliga hundar och lagstiftade förbud, Schäfer, Rottweiler och Dobermann är alla exempel på hundraser som tidigare varit föremål för diskussion. Vi har faktiskt haft rasspecifik lagstiftning i Sverige, under perioden 1995-1997 förbjöds Pitbull terrier. Relativt omgående kunde man se att rasförbudet inte löste de problem man hade med hundar som levde i fel miljöer och med olämpliga ägare och lagstiftningen skrevs om till att fokusera på hundens beteende och egenskaper i stället för rastillhörighet.  Sedan dess står följande i Djurskyddsförordningen:

Förbud mot innehav av och avel med vissa hundar

20 §   Det är förbjudet att inneha eller utföra avel med hundar som

   1. har extremt stor kamplust,

   2. lätt blir retade och biter,

   3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp, och

   4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar.

Inom en snar framtid kommer det att bli olagligt att äga en American Bully XL i England och Wales. Hundtypen adderas till landets lista över förbjudna och farliga hundraser ”Dangerous Dogs Act” och våra systerorganisationer i UK ser redan en ökning av övergivna Bullys och rapporterar om veterinärer som tvingas avliva fullt friska hundar bara baserat på hur de ser ut.

Men vad är det egentligen som gör en hund farlig.

Bristfällig uppfödarmiljö och oreglerad avel

Vi ser stora djurskyddsbrister i de ärenden rörande tillsyn som kommer till Hundstallet. Hundar som föds upp i miljöer med stora brister gällande hygien, omvårdnad och skötsel. Där tiken hålls separerad från sina valpar eller där hundarna hålls instängda i små utrymmen. Varken tik eller valpar får möjlighet att utföra sina naturliga beteenden, valparna hålls isolerade utan socialisering, ofta med inslag av hård hantering som leder till stress och stor otrygghet i samvaron med människor. I vårt arbete ser vi ett tydligt samband mellan en undermålig uppfödarmiljö, bristande djurskydd och en oreglerad avel. Tyvärr är det allt för vanligt att hundar som går i avel inte utvärderas vare sig fysiskt eller mentalt för att bedöma deras lämplighet. Ofta saknas även viktig uppföljning och utvärdering av valpkullarna. Både beträffande hur de utvecklas men kanske ännu viktigare i vilka händer de hamnat.

Smärta och sjukdom


Vi ser även ett tydligt samband mellan beteende och smärta eller sjukdom. Ofta rör det sig om hundar som kommer från en oseriös uppfödning där de individer som använts i avel har omfattande problem med sin fysik och hälsa, men även hundar med goda grundförutsättningar som har utsatts för vanvård och utebliven veterinärvård under långt tid.

Genom veterinärmedicinsk utredning, rehab och rätt behandling ser vi ofta en snabb och tydlig förbättring inte enbart på hundens fysik utan även beteende. Vi har många exempel på hundar som tvingats leva med obehandlad smärta eller sjukdom under långt tid och på grund av det visat aggression i vissa situationer, när smärtan behandlas mår hunden bättre och beteendet minskar.

Otillräcklig kompetens

Det ställs inga krav på kompetens för att köpa en hund, vilket gör det väldigt enkelt att bli hundägare. När liten eller ingen kunskap och erfarenhet kring hundars behov, beteenden eller språk finns ökar risken att hundar försätts i situationer där de saknar stöd eller förståelse från sin ägare. De hamnar i sammanhang de egentligen inte klarar av och tvingas lösa det utifrån bästa förmåga. Avsaknad av kunskap och ansvarskänsla hos hundägare ökar risken för bristande tillsyn och allvarliga olyckor om man inte förstår vilka sammanhang som kan bli farliga, eller när man behöver erbjuda stöd och hjälpa sin hund att lyckas.

Tyvärr är det vanligt att hundägare söker snabba lösningar på så kallade problembeteenden som ofta är helt naturliga beteenden för en hund men som stör eller försvårar vardagen för oss människor. Bristfällig kompetens och förståelse i kombination med användandet av förlegade träningsmetoder som bygger på dominans, bestraffningar och snabba lösningar ökar risken för stress och otrygghet där hunden inte vågar uttrycka sina känslor av rädsla för obehag. Vi ser att tillit och förtroende är nyckeln för att de hundar som upplevs som utåtagerande och defensiva när de kommer till Hundstallet skall utvecklas och bli fungerande.

Kombination av omständigheter


Anledningen till att en hund blir farlig är ofta inte helt enkel att reda ut, då det många gånger är en kombination av omständigheter. Hundens personlighet, individuella behov, förutsättningar samt hundägarens kompetens och ansvarstagande i kombination med vissa riskfaktorer utgör viktiga parametrar snarare än tillhörighet till en specifik hundras eller utseende.

  • Undermålig uppfödarmiljö och brister i djurskydd
  • Oseriös avel med olämpliga avelsdjur
  • Utebliven uppföljning av valpkullar
  • Obehandlad smärta, sjukdom och vanvård
  • Oerfarna hundägare med otillräcklig kompetens
  • Bristfällig ansvarskänsla hos hundägare med sämre tillsyn som följd
  • Förlegade träningsmetoder med fokus på snabba lösningar som skapar osäkerhet och stress
Vad säger lagen?


Tillsynslagen ”Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter”
Lagen finns för att skydda allmänheten och förhindra att hundar orsakar skador eller olägenheter. Det är varje hundägares ansvar att se till att hålla och sköta sin hund på ett sådant sätt att lagen efterföljs. Hundägare ansvarar för ID-märkning av sin hund med syfte att den ska kunna identifieras. Ägaren är även skyldig att registrera sitt ägarskap i Jordbruksverkets register. Om man brister i sin tillsyn finns en risk att hunden till slut bli omhändertagen av Länsstyrelsen. Beroende på omständigheterna bakom omhändertagandet kan hunden efter utredning antingen säljas vidare, skänkas bort eller avlivas om bedömningen är att den utgör en fara för människor eller djur.

Vad tycker vi på Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen?


Allt sedan 1908 har vår organisation hanterat, vårdat och omplacerat hundar, primärt myndighetsomhändertagna. Idag är ungefär 80% av de hundar vi har uppstallade omhändertagna via Länsstyrelse och polis och vi har således lång erfarenhet av alla de hundraser och hundtyper som varit och är uppe för diskussion när problemen med så kallade farliga hundar är i fokus. Därför är det glädjande att vi är i dialog med Statskontoret och har möjlighet att vara alla de hundars röst som passerat med sina tassar över tröskeln på Hundstallet.

Vi är av den bestämda åsikten att alla hundar har rätt till ett gott liv och en andra chans då de hamnat i fel sammanhang. Det alldeles oavsett hur hunden ser ut eller vilken hundtyp den tillhör. Så enkelt löser man nämligen inte problemen med att hundar hamnar fel och blir farliga. Vi ser dagligen hur bra det kan bli när en hund hamnar rätt, när individuella behov och förutsättningar tas i beaktning. Problemen med hundar som blir farliga har en gemensam nämnare och det är inte hundtyp eller hundras – det är de människor som ligger bakom aveln, omvårdnaden och tillsynen.

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen

Karolina Lasses

Chef avd. för Hundvälfärd

Fanny Modig

Projektledare Hundvälfärd

Marie Lejon

Verksamhetschef Staffanstorp