Statskontorets förslag för att stärka myndigheternas arbete

Statskontoret fick i maj förra året uppdraget att utvärdera länsstyrelsens och polisens arbete för att skydda samhället mot skador eller störningar som hundar kan orsaka. Resultatet av utredningen publicerades 28 februari. Glädjande nog har utredningen formulerat en rad tydliga förslag om åtgärder för att få en mer effektiv hantering av tillsynsärenden. Statskontorets uppdrag har främst fokuserat på reaktiva åtgärder, det vill säga på vilket sätt samhället ska agera när det redan gått snett för en hund.

Hund under kontroll

Bland annat föreslår Statskontoret att länsstyrelserna stärker sina interna system och stödstrukturer för att se till att de hanterar och fattar beslut enligt tillsynslagen och djurskyddslagen på ett mer enhetligt sätt. Även att polismyndighetensäkerställer att deras rutiner och tillämpning av gällande rätt är anpassade till myndighetens uppdrag. Samt att regeringen ger myndigheterna ökade befogenheter inom tillsynslagen och djurskyddslagen genom att ta initiativ till författningsändringar. Överlag bör även myndigheterna förstärka sin samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Ytterligare del i förslaget är att Regeringen ger en länsstyrelse i uppdrag att ta fram tydliga nationella mål och indikatorer för arbetet enligt tillsynslagen, samt att följa upp och rapportera arbetet till regeringen. Läs mer här.

Mänskliga faktorer påverkar

Hundstallet har under 2023 deltagit i Statskontorets utredning i egenskap av experter inom hundvälfärden, med Hundstallets samlade erfarenhet och kompetens så kan vi ge vår syn på den senaste tidens debatter och vad vi ser för eventuella lösningar. 

I många fall ser vi att det är mänskliga faktorer som påverkar och att det även är människans ansvar. Ett exempel på detta är debatten kring så kallade farliga hundar. Vi på Hundstallet tror inte på att införa ett rasförbud, det skulle innebära en rättsosäker väg som inte löser några problem i längden. Erfarenheter från andra länder visar just det, att rasspecifik lagstiftning inte gett den effekt man hoppats på. Det är mänskliga faktorer som påverkar och vi behöver därför hitta andra lösningar. Vägen dit kräver också att alla hundärende bedöms utifrån samma premisser och att regelbundna djurskyddskontroller sker för att säkerställa att det regelverk som finns gällande avel följs.  

Statskontorets beslut 

Vi på Hundstallet ställer oss mycket positiva till de förslag som utredningen mynnat ut i men ser också att de förebyggande åtgärderna är minst lika viktiga. Preventiva åtgärder där ett reglerat uppfödaransvar och en höjd kunskapsnivå hos hundägare är en förutsättning för att minimera risken för allvarliga incidenter med hundar.